Risker med nikotin

Nikotinersättningsprodukter är de vanligaste produkterna för att sluta röka. Som namnet antyder innehåller de nikotin och bryter därför inte nikotinberoendet.

Nikotin är en giftig och beroendeframkallande alkaloid som finns i tobaksplantan. På grund av dess egenskaper används den, utöver i tobak och nikotinersättningsprodukter, även i insektsbekämpningsmedel.

Effekter av nikotin på kroppen

Nikotin är ett nervgift. Nikotin höjer pulsen, blodtrycket och hjärtats, de ytliga venernas och kranskärlens kontraktion. Det ökar belastningen av hjärtat och ökar risken för en hjärtattack.

Genom kontinuerligt nikotinbruk utvecklar människor en tolerans mot giftet, vilket betyder att allt större doser behövs för att tillfredsställa missbrukssymptomen, vilket ger en beroendecykel. Tobaksberoende är ett tillstånd som orsakas av fysiskt, psykiskt och socialt beroende genom rökning.

Nikotinberoende är en förändring i mängden och funktionen hos nikotinreceptorer i det centrala nervsystemet som resultat av nikotinanvändning, vilket leder till fysisk abstinens när personen slutar röka. I fråga om dess farmakologiska och beteendemässiga faktorer liknar nikotinberoende annat substansberoende.

Enligt den internationella psykiatriska klassificeringen motsvarar nikotinberoende kriterierna för kemiskt beroende. Nyckelmekanismerna som medverkar i utveckling av nikotinberoende är ökad tolerans i det centrala nervsystemet, nikotinmetabolismen i levern och genetiska faktorer som styr dessa.

Hos unga personer är nikotinets effekter på hjärnaktivitet särskilt tydliga. Nikotinberoende utvecklas snabbt, men det finns individuella skillnader som påverkas av olika genetiska faktorer och miljöfaktorer. Medan nikotin i cigaretter, snus och andra tobaksprodukter är det viktigaste beroendeframkallande ämnet, innehåller tobaksrök även andra kemikalier som påverkar utvecklingen av beroende.

I takt med att kroppens nikotintolerans tilltar ökar risken för att utveckla typ 2-diabetes. Nikotin är även skadligt för endotelcellernas funktion i blodkärl.

Nikotinets toxicitet

Vid stor förtäring paralyserar nikotin nervsystemet och orsakar förgiftning. Om ett barn äter en cigarett kan barnet nikotinförgiftas. Patronerna till e-cigaretter har gett upphov till dödlig förgiftning av barn. Även för vuxna kan upptag av bara 60 mg nikotin i kroppen vara dödligt för en person som inte tidigare exponerats för nikotin. Denna mängd motsvarar 30–40 cigaretter eller 2–4 e-cigarettpatroner.

Nikotin i tobak och nikotinersättningsprodukter

De högsta nikotinkoncentrationerna finns i tobaksprodukter som cigaretter, snus och e-cigaretter. Nikotininnehållet i e-cigaretter kan variera. När elva olika produkter jämfördes varierade nikotinhalten mellan 0 och 35 mikrogram nikotin per inhalation. Vid cigarettrökning innehåller varje inhalation 152–193 mikrogram nikotin. Med andra ord ger fem inhalationer genom en e-cigarett samma mängd förtärd nikotin som en enda inhalation genom en cigarett.

Den genomsnittliga dosen som fås genom att röka en cigarett är 1 mg per 5–10 inhalationer beroende på rökningsteknik. Motsvarande doser har uppmätts för e-cigarettanvändare. E-cigarettanvändare har också observerats uppvisa lika starka symptom på nikotinberoende som rökare.

Eftersom nikotinersättningsprodukter baseras på bibehållet nikotinberoende, innehåller även de nikotin.

Källor:

Tabell/informationsgrafik: British Medical Journal publication, November 2014: summary of nicotine product doses and their resulting nicotine concentrations in the body

https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakoinnin-lopettaminen/mita-on-tupakkariippuvuus

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01065&p_haku=nikotiini