Ofta ställda frågor om Acetium-kapseln

Hur fungerar Acetium?

L-Cysteinet i Acetium binder acetaldehyd och bildar en ofarlig förening, methylthiazolidine-karboxylsyra (MTCA). Samtidigt sänker det mängden fri acetaldehyd i magsäcken till ofarliga nivåer.

Hur effektivt är Acetium?

Enligt en klinisk studie sänker det halten av acetaldehyd i magsäcken med 63 % i snitt, vilket är tillräckligt för att sänka halten till riskfri nivå.

Hur snabb är effekten?

Kapselns effekt är omedelbar.

Hur vet jag om jag behöver Acetium?

Om du använder protonpumpinhibitorer, har en Helicobacter pylori-infektion eller lider av atrofisk gastrit bör du använda Acetium. Om du har magsmärtor, men känner inte till orsaken, är GastroPanel-provet ett enkelt sätt att ta reda på hur din mage mår. Fråga din läkare om mer information om testet eller besök www.gastropanel.net. Acetaldehydtestet som du hittar på den här webbsidan kan också hjälpa dig att bestämma dig om du ska börja använda Acetium.

Är Acetium en medicin?

Acetium är inte en medicin. Det är en receptfri produkt som kan köpas på apotek. Acetium har klassats som en medicinteknisk produkt av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea i Finland.

Varför är Acetium inte en medicin?

Eftersom L-Cystein är en naturlig aminosyra återfinns den inte i främmande substanser som används i mediciner. Acetium reagerar också lokalt i magen och absorberas inte i blodomloppet som medicin gör.

Hur många kapslar ska man ta per dag?

Du bör ta 1–2 kapslar i samband med dagens huvudmåltid. Om du intar alkohol eller andra produkter med höga halter av acetaldehyd är rekommenderad dos 2 kapslar.

Hur mycket L-Cystein innehåller den dagliga dosen?

Mellan 300 och 800 mg, beroende på dosen. Högsta rekommenderade dagliga dosen av Acetium är 1 g av L-Cystein.

Varför ska Acetium tas i samband med måltider?

I en mage med underskott på magsyra produceras acetaldehyd antingen av kostkolhydrater (sockertyper) i maten eller av alkohol. Acetium ska därför tas när magen innehåller mat eller vätska som producerar acetaldehyd.

Ger Acetium bieffekter?

Nej. L-Cystein Acetium är en naturlig aminosyra.

Kan Acetium ge upphov till allergiska reaktioner?

Nej. L-Cystein är en naturlig aminosyra. De övriga beståndsdelarna i Acetium är också vanligt förekommande och säkra.

Var tillverkas Acetium?

I Finland, i en finsk läkemedelsanläggning.

När kan jag sluta använda Acetium?

Personer som lider av en kronisk Helicobacter pylori-infektion eller atrofisk gastrit borde aldrig sluta använda Acetium. Personer som använder antacida läkemedel kan sluta använda Acetium när medicineringen avslutas.

Kan jag ta Acetium med andra mag-tarm-läkemedel? 

Ja.

Kan jag ta Acetium under graviditet och amning?

Eftersom inga studier om användning av Acetium i samband med graviditet och amning har genomförts, rekommenderas inte användning i detta fall.

Kan barn använda Acetium?

Eftersom inga studier om barns användning av produkten har genomförts, rekommenderas det inte.

Ersätts användingen av Folkpensionsanstalten i Finland (FPA)?

Eftersom Acetium inte är ett registrerat läkemedel ersätts det inte av FPA, även om det förskrivs av en läkare.

I samband med vilka sjukdomar ska man låta bli att använd Acetium?

Acetium ska inte användas om du lider av en allvarlig form av njursvikt eller njursten.

Hur skiljer sig Acetium från tidigare behandlingar mot underskott på magsyra?

Acetium är inte en medicin eller en produkt för behandling av magen. Det är avsett för att dämpa de cancerframkallande effekterna av acetaldehyd som genereras i magen vid underskott på magsyra. Det finns ingen botande behandling för underskott på magsyra. Acetium är den första produkten i världen som kan rekommenderas till patienter med denna diagnos.

Har medlet testats på djur?

Nej, och det är inte möjligt eftersom djurens mag-tarm-mikrober skiljer sig totalt från de mikrober som finns hos människan. Säkerhetstester är inte heller nödvändiga eftersom Acetium innehåller en ofarlig aminosyra som finns av naturen i vår mat.

Har medlet testats på människor?

Ja. En klinisk prövning visade att Acetium i genomsnitt binder cirka 70 % av den acetaldehyd som produceras av alkohol hos patienter med underskott på magsyra.

Kan jag dricka mera alkohol utan skadlig verkan?

Avsikten med Acetium är inte att göra alkoholkonsumtionen säker. Det förebygger t.ex. inte på något sätt levercirros, levercancer eller skador i det centrala nervsystemet. Det behövs studier över en längre period för att fastställa i vilken grad Acetium kan förebygga magsäckscancer. Mot bakgrunden av vad som nu är känt minskar Acetium väsentligt mängden cancerframkallande acetaldehyd i magen vid underskott på magsyra.

Upptas L-Cystein från maten?

Ja, men effekten är inte den samma. L-Cystein som upptas från maten, frisätts inte förrän i tolvfingertarmen där den snabbt absorberas i blodet. L-Cysteinet i Acetium frisätts lokalt i magen i en avpassad takt och binds till acetaldehyd.

Vad är cysteiner?

Cystein är en naturlig aminosyra. L-Cystein i Acetium-kapslarna är av vegetabiliskt ursprung. Det till tillverkas genom samma process som till exempel penicillin.

Finns det motsvarande cysteinprodukter?

Ja, men de förebygger inte effekterna av acetaldehyd. L-Cysteinet i Acetium frisätts lokalt i magen i en avpassad takt och binds till acetaldehyd, emedan cystein i andra produkter absorberas i blodet i tolvfingertarmen.

Vilka alkoholdrycker innehåller mest acetaldehyd?

 Alkoholhaltiga drycker med största risken i fråga om acetaldehyd är Calvados, sherry, portvin och cider.

Hur lång hållbarhetstid har Acetium?

Enligt produktuppgifterna har Acetium en hållbarhetstid på åtminstone 2 år.

Vad är acetaldehyd?

Acetaldehyd är den huvudsakliga metaboliten i alkohol, och är allmänt förekommande i livsmedel och drycker. Acetaldehyd bildas antingen under fermenteringsprocessen eller tillstätts som en smaktillsats till följd av sin äppelliknande arom. Hundratals ton av acetaldehyd tillverkas varje år för industriellt bruk. Vissa ingredienser, såsom frukter, innehåller också acetaldehyd.

Varför är acetaldehyd farligt?

WHO har klassat acetaldehyd som en grupp 1-humancarcinogen. Det placerar acetaldehyd i samma grupp som till exempel asbest, tobak och bensen.

Är det lika farligt för alla människor?

Ja, men personer som använder antacida läkemedel eller lider av atrofisk gastrit eller Helicobacter pylori-infektion exponeras i större grad för acetaldehyd än andra människor.

Vad är säkerhetsgränsen för dagligt acetaldehydintag?

Enligt uppskattningar som gjorts, bör det dagliga intaget av acetaldehyd för en person med medelvikt (70 kg) inte överstiga 0,4 milligram. Baserat på denna gräns ska halten av acetaldehyd i alkoholhaltiga drycker eller livsmedel enligt ett dagligt intag av ca 100 ml inte överstiga 50 μmol/l. Denna säkerhetsgräns motsvarar väl forskningsrön från studier av acetaldehydens mutationsframkallande egenskaper. Liknande eller högre koncentrationer av acetaldehyd som producerats av mikrober finns i människans tarmar efter alkoholkonsumtion. Halterna av acetaldehyd i livsmedel och drycker varierar stort, och i värsta fall överstiger de säkerhetsgränserna flera tusentals gånger. De högsta halterna finns i alkoholhaltiga drycker (i synnerhet Calvados, sherry och cider), fermenterade produkter, frukter och fruktbaserade produkter.

Var kommer acetaldehyd ifrån och var finns den?

De högsta halterna finns i alkohol, tobak och livsmedel och drycker som tillverkats genom jäsning. Acetaldehyd används också till smaksättning. För tillfället kan exponering inte förhindras eftersom mängden acetaldehyd inte anges för livsmedel och drycker.

Bildas det acetaldehyd i alla människor?

Ja. Alla människor bär på mikrober som producerar acetaldehyd i tarmen och i munnen. Emellertid bildas det enbart i magar med underskott på magsyra. Om detta sker kan mikrober i munnen växa och föröka i magen och producera höga halter av acetaldehyd. En Helicobacter pylori-infektion kan också orsaka en hög koncentration av acetaldehyd i magen.